Iepazistieties Ar Musu Sikdatnu Izmantošanas Politiku

Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalgu šis institucijas reglamentetaja kartiba nosaka, nemot vera amata vertibu atbildibas limeni un sarežgitibu , konkretas amatpersonas darbinieka individualas kvalifikacijas un kompetencu novertejumu, ka ari finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisijas amatpersonu darbinieku menešalga.

Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisijas amatpersonu darbinieku menešalgu šis institucijas reglamentetaja kartiba nosaka, nemot vera amata vertibu atbildibas limeni un sarežgitibu , konkretas amatpersonas darbinieka individualas kvalifikacijas un kompetencu novertejumu, ka ari elektronisko sakaru un energetikas nozares bazes menešalgas apmeru 4. Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisijas amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt elektronisko sakaru un energetikas nozares bazes menešalgas apmeru 4. Valsts ienemumu dienesta amatpersonu darbinieku menešalga.

Valsts ienemumu dienesta amatpersonu darbinieku menešalgas apmeru un noteikšanas kartibu nosaka Ministru kabinets saskana ar ša likuma 4. Konkurences padomes amatpersonu darbinieku menešalga.

Konkurences padomes amatpersonu darbinieku menešalgu šis institucijas reglamentetaja kartiba nosaka, nemot vera amata vertibu atbildibas limeni un sarežgitibu , konkretas amatpersonas darbinieka individualas kvalifikacijas un kompetencu novertejumu, ka ari bazes menešalgas apmeru 4. Konkurences padomes amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt bazes menešalgas apmeru 4. Noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas noveršanas dienesta amatpersonu darbinieku menešalga.

Noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas noveršanas dienesta amatpersonu darbinieku menešalgu šis institucijas reglamentetaja kartiba nosaka, nemot vera amata vertibu atbildibas limeni un sarežgitibu , konkretas amatpersonas darbinieka individualas kvalifikacijas un kompetencu novertejumu, ka ari finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas noveršanas dienesta amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Datu valsts inspekcijas direktora un amatpersonu darbinieku menešalga.

Datu valsts inspekcijas amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt bazes menešalgas apmeru 4. Par prombutne esošas arstniecibas personas, ka ari vakanta arstniecibas personas amata pienakumu pildišanu arstniecibas persona sanem piemaksu, kas nav lielaka par 50 procentiem no tai noteiktas menešalgas.

Iekšlietu ministrijas sistemas iestades vai Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersona ar specialo dienesta pakapi sanem piemaksu par papildu pedagogisko darbu izglitibas iestade, kura attieciga amatpersona ienem amatu, ja šis amatpersonas amata pienakumos neietilpst pedagogiska darba veikšana, un ši piemaksa nedrikst but lielaka par 50 procentiem no attiecigajam pedagoga amatam noteiktas menešalgas, ieverojot to, ka pedagogiska darba apjoms gada nedrikst parsniegt 50 procentus no normativajos aktos par pedagogu darba samaksu attiecigajam pedagoga amatam noteiktas vienai darba likmei atbilstošas darba slodzes stundas.

Karavirs sanem piemaksu par pedagogisko darbu militaraja izglitibas iestade, ja vina amata pienakumos neietilpst pedagogiska darba veikšana, un ši piemaksa nedrikst but lielaka par 50 procentiem no karaviram noteiktas menešalgas. Prokurors sanem piemaksu ne vairak ka 30 procentu apmera no vinam noteiktas menešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienakumiem pilda vel citus pienakumus.

Piemaksas apmeru, tas noteikšanas pamatojumu, ka ari laikposmu, uz kuru nosakama piemaksa, reglamente attiecigas valsts vai pašvaldibas institucijas kompetenta amatpersona institucija. Tieslietu padomes priekšsedetajs, Tiesnešu disciplinarkolegijas priekšsedetajs, Tiesnešu etikas komisijas priekšsedetajs un Tiesnešu kvalifikacijas kolegijas priekšsedetajs sanem piemaksu piecu procentu apmera no rajona pilsetas tiesas tiesnesim noteiktas menešalgas par katru apmekleto attiecigas tiesnešu pašparvaldes institucijas sedi. Jus varat atcelt savu piekrišanu jebkura laika, mainot parluka iestatijumus un izdzešot saglabatas sikdatnes.

Seko mums:. Skatit ka Tabulu Sarakstu.

Iepazistieties ar musu sikdatnu izmantošanas politiku. Pieraksties musu jaunumu vestulem. Seko mums:. Skatit ka Tabulu Sarakstu. Ielikt groza. Izmeri: 57xx64cm Materials: Maksliga ada, putas, neilons, PP polipropilens , saplaksnis. Izmeri: 90xcm Materials: Plastmasa. Izmeri: 62x65x Materials: audums. Bezmaksas piegade ar kurjeru pirkumiem virs EUR. Izmeri: 63xx62cm Materials: Maksliga ada, putas,metals, PP,poliestera tikls.

Dokumentu skapji. Individuali projekti. Twitter Draugiem Facebook uz e-pastu. Megini velreiz rit!Diemžel nepaveicas! Mes izmantojam sikdatnes, lai nodrošinatu jums ertaku un drošaku lietošanas pieredzi. Fotoramji Citi piederumi. Akumulatori un baterijas Foto, video somas Stativi Piederumi stativiem. Ledusskapji iebuvejamie Velas mašinas iebuvejamas Trauku mazgajamas mašinas iebuvejamas Cepeškrasnis iebuvejamas Plits virsmas iebuvejamas Mikrovilnu krasnis iebuvejamas Tvaika nosuceji iebuvejamie Teleskopiskas vadotnes.

Puteklu suceji Aksesuari puteklu sucejiem Gludekli Tvaika tirišanas iekartas Šujmašinas Gludinamie deli un velas žavetaji Velas kopšana Cita tehnika. Lietotajam ir tiesibas partraukt Shortcut izmantošanu jebkura laika, nosutot iszinu STOPS uz numuru , zvanot uz Tele2 vai Klientu apkalpošanas centros. Pakalpojuma partraukšana tiek nodrošinata 25 minušu laika no atteikuma sanemšanas briža. Ikmeneša abonešanas maksa par Shortcut tiek aprekinata par kalendaro menesi.

Pakalpojumu uzsakot un atsledzot daleja kalendara meneša gadijuma, maksa par Pakalpojumu Lietotajam tiek aprekinata par dienu skaitu, kuras Pakalpojuma Ligums ir speka. Lietotajam ir tiesibas Noteikumu 3. Lietotajam var tikt pieškirts Shortcut bezmaksas izmantošanas periods vienu reizi Noteikumu darbibas laika. Piekritot Vietne noraditajiem Noteikumiem par Megogo iegadi, Lietotajam tiek nosutits apstiprinajuma e-pasts, kura bus noradita saite registracijas procesa pabeigšanai.