Cinus Augstajos Purvos Sastop Gan Malas

Turklat, ta ka purva centrala dala ir paaugstinata, nokrišni notek pa purva virsmu uz purva malam. Ka tas nakas, ka augstais purvs spej but tik slapjš, sanemot tik maz udens? Sfagnu sunam ir dažadi pielagojumi udens uzkrašanai. Turklat lielais kudras slanis zem augiem satur lielu udens daudzumu, kas gandriz nekad neizžust.

Lamas var but purva izvietojušas koncentriska vai ekscentriska veida.

Kad kudras sega jau ir pietiekoši bieza un ir izveidojies kupols, augstajos purvos sak veidoties lamas. Tas var but samera lielas un pastavigi ar udeni pilditas ieplakas, kuras sastopami peldošie udensaugi. Lamas veidojas purvam augot un pieaugot spriegumam kupola nogazes, ka rezultata veidojas dzili ieplisumi kudras sega. Lamas var but purva izvietojušas koncentriska vai ekscentriska veida. Augstajiem purviem raksturigi cini, kuri vietumis veido garenstieptas cinu gredas.

Cinus augstajos purvos sastop gan malas, gan ari purva centralaja dala. Cinu veidošanos veicina augi, kuri aug blivos ceros, tadejadi sablivejot augsni un traucejot tas aeraciju, kas savukart izsauc atmirušo augu dalu vajaku sadališanos un uzkrašanos uz vietas. Parbaudes darbi. Skolenu rezultati. Jaunas temas. Nosutit atsauksmi. Skatit vairak. Par mums.

Skanot dramatiskai muzikai fona, man ipaši patika Encelada birzs un struklaka, kas celta Pec Versalas apmeklejuma paedam kafejnica Blue Roi , kas atrodas turpat blakus. Makaroni nebija isti labi, bet burgeris gan bija samaksatas naudas verts. Ka aizbraukt uz Versalu? Nepieciešama vilciena bilete, redzejam kadu polu grupu, kura centas braukt ar parasto metro bileti un tad viniem bija gara skaidrošanas ar kontrolieri.

Versalas ieejas bileti var nopirkt interneta, vilciena bileti var nopirkt automata nepieciešama RER C dzeltena linija , bilete bus deriga uzreiz gan metro linijai, gan vilcienam. Ta ka vilciena linija sazarojas vairakas dalas, tapec vajadzigas biletes uz staciju Versailles-Château – Rive Gauche. Bilete maksa 3. Biletes obligati jasaglaba, jo tas medz parbaudit.

Braucienam var rekinat aptuveni 40 minutes. Obligati jaskatas, vai brauc uz pareizo atzarojumu! Talak jabrauc lidz galam un jaseko turistu masam izejot no stacijas jaiet pa labi, talak krustojuma pa kreisi. Neskaitamas vietas mes nepaguvam apskatities, kadas, iespejams, redzejam, bet nezinam, kas tas ir, jo, pastaigajoties pa Parizi, ir uz stura ir fantastiskas, vesturiskas ekas, skulpturas, parki un muzeji! Šoreiz tikai gajam garam Panteonam, noteikti gribetos apskatities to ari iekšpuse.

Kada no nakamajiem braucieniem gan jau izbrauksim ar kugiti pa Senu, varbut ari aiziesim uz šovu Moulin Rouge, Lido vai Crazy Horse , par kuriem gan daudzi saka, ka tas vien turistiem domats. Citreiz gan tieši jaizbauda turistiem domatas aktivitates, jo ne viss, kas ir turistigs , ir slikts, un esot tik slavenas pilsetas ka Parize, gribas redzet ari izslavetos skatus. Mes Moulin Rouge apskatijam tikai no arpuses šoreiz.

Taja krustojuma brauciena laika bijam reizes divdesmit vismaz.

Daudzam gimenem noteikti svariga bus ari Disnejlendas apmeklešana, bet ta ka esam taja bijuši ASV, šoreiz planos ta neietilpa. Un protams, gribetos redzet daudzas mazas ielinas, kuram šoreiz neiznaca laika, un es varu tikai piekrist, ka uz Parizi var braukt vel un vel! Dažas dienas pec atgriešanas majas, paršalc zinas, ka Parize notikusi šaušana. Taja krustojuma brauciena laika bijam reizes divdesmit vismaz. Aprunajoties ar draugiem saprotu, ka Parize šobrid nav gluži tada, kada ta bija tris vai piecus gadus atpakal. Galvenais iemesls tam ir pedejo gadu teroristu uzbrukumi un beglu problema.

Svešvalodu fakultati, izveidojot Humanitaro zinatnu fakultati. Latviešu valodas katedra partapusi par divam – Latviešu un visparigas valodniecibas katedra, kas parzina musdienu latviešu valodas petijumus, un Baltu valodniecibas katedra, kuras locekli pieversušies valodas vestures, dialektologijas, citu baltu valodu petniecibai. Latviešu valodai savos petijumos daudz uzmanibas veltijuši ari citi fakultates valodnieki, kas ikdiena maca ar citam valodam saistitus studiju kursus, piem.

Visas LU valodnieciskajas nodalas ik gadus tiek rikotas LU zinatniskas konferences sekciju sedes. Liepajas Pedagogiskais instituts pec tam akademija kluva par Liepajas Universitati. Ari te turpinas aktiva valodnieciska petnieciba, publicetas gramatas B. Laumane, G. Smiltniece, Ieva Ozola , Linda Lauze u. Viena no jomam, kam pieversušies Liepajas valodnieki, ir Dienvidkurzemes valoda dažados aspektos.

Liepajas Universitate iedibinata ari Antoninas Rekenas vardbalva kopš Pec neatkaribas atjaunošanas augstakas izglitibas iestade izveidota Rezekne – Rezeknes Augstskola kopš Rezeknes Tehnologiju akademija. Vietejais kadijs un muftijs steidzas pie turku paša, lai svinigi protestetu pret Nimroda atrakšanu, kas esot pretruna ar korana baušliem. Jaunais gubernators Izmails – paša ataicinaja pie sevis Leijardu un ieteica vinam uz kadu laiku partraukt darbus, lidz nomierinasies satrauktie prati.

Tapec anglis patureja tikai divus algadtus un meklejumus veica slepšus, daudz lenaka tempa. Ar laiku, kad pirmais sašutums bija rimies, Leijards noliga vairak stradnieku un saka atrakt uzkalni vairakas vietas. Rezultatus nevajadzeja ilgi gaidit, isa laika tika izrakti sešdesmit sparnoti verši un lauvas ar cil veku galvam. Datam no šim butnem bija piecas kajas, un sakuma Leijards nekadi nevareja atrast izskaidrojumu šai savadibai.

Bet kadudien, iedams garam sparnotam versim, petnieks izbrina sastinga: versis sakustejas un paspera soli uz priekšu. Tas bija red zes ap mans, ko radija ši piekta kaja. Bet zalu velenu Straumeniem kapos bija mazak neka dzivajo majam. Ja debesu saule bija kadreiz mainiga, tad iekšeja gaisma nekad nemitejas šiem laudim spidet, laudama visiem ilgi tureties pie dzives koka.

Puiši un meitas, kas bija izgajuši no šejienes tautas un uz citurieni, mazakais, vienreiz gada atbrauca ciema, lai izlugtos padomus vai paskatitos druvu, darzu vai lopu augšana un paraditu saimniekam un saimniecei savus pecnakamos. Zem ozola setsvidu, pa kura zariem vini bija kapelejuši ka mazi puikas, tie tagad sedeja ka pieauguši viri, un dumi no vinu pipem kapa augšup par mužigas saderibas zimi.